Aftægtskontrakt

En aftægtskontrakt var en almindelig brugt ordning på landet i ældre tid, som gik ud på at sikre forsørgelsen af den, som overdrog en fast ejendom. En aftale om aftægt indebar som regel, at den nye ejer sikrede den tidligere ejer en bolig i tilknytning til ejendommen, og visse ydelser så længe denne eller ægtefællen var i live, en sådan kontrakt kunne tinglyses som en forpligtigelse på den faste ejendom.

Herunder bringer vi en afskrift af en sådan aftægtskontrakt, som er blevet tinglyst ved Hasle Herreds ret juli 1891.

Da min Fader Gaardejer Jørgen Knudsen af Gjeding ved Skøde af D.D. har overdraget undertegnede Jacob Jørgensen den ham tilhørende Gaard i Gjeding [...] forpligter jeg mig herved til som en del af Vederlaget for denne Overdragelse aarlig at yde ham og Hustru Ane Jensdatter for Fristed følgende


Aftægt

1
Aftægtsfolkene ere saalænge de føler dem tilfreds hermed berettiged til at leve sammen med gaardens Ejer dennes Familie, have fuldstændig frit Ophold og i et og alt betragtes som hørende til Familien altsaa nyde deres måltider sammen med Gaardens Ejer og Familie og opholde sig sammen med denne dog at de ogsaa ere berettiged til at faa maden bragt ind paa de for dem forbeholdte Værelser, saafremt de maatte foretrække dette.

2
Naar Aftægtsfolkene forlange dette skal de af Gaardens Ejer indrette en særlig Aftægtsbolig der skal indrettes fuldstændig efter aftægtsfolkenes Ønske og anvisning, komplet istandsat i enhver Henseende ogsaa med Kakkelovne, Komfur m.v.
Til Have for aftægtsfolkene skal der naar de forlanger det overlades dem et Stykke Havejord i den Søndre Ende af Haven af passende Størelse. Over denne skulle de have fri og udelukkende Raadighed Haven skal af Gaardens Ejer graves og forsynes med fornøden Gjødning.

3
Saafremt Aftægtsfolkene ikke maatte føle dem tilfredse med at nyde deres Underhold sammen med Gaardens Ejer og Familie, er jeg og efterfølgende Ejere forpligtede til at yde dem aarlig for Livstid følgende Præstationer.
3 Tønder Rug 
2 Tønder Byg at levere forud med ¼ Del den 1 i hvert Kvartal
1 Tønde Malt
7 Snese Æg i Sommermaanderne og 3 Snese i Vintermaanederne, at levere efterhaanden paa fordring. 2 Tønder Kartofler at levere om Efteraaret inden 1 November.
1 Lispund Ost at levere efterhaanden paa Anfordring Halvdelen af en fed Gris til en Vægt af mindst 12 Lispund, Indmad og Fedt skal medfølge og medregnes ikke til Vægten, at levere om Efteraaret inden 1 December.
1 Pund friskkjærnet Smør om Ugen Aaret rundt at levere hver Søndag Morgen.
1 Lispund [renskaget] Hør som leveres om Efteraaret paa Anfordring.
8 Pund Uld at levere paa Anfordring.
Halvdelen af et Faar af Vægt mindst 4 Lispund at levere om Efteraaret.
1 Læs Sand at levere paa Anfordring.
2 Potter nymalket og 2 Potter skummet Mælk daglig Aaret rundt, enten Aftenmælk eller Morgenmælk eller begge Dele efter Aftægtsfolkenes egen Bestemmelse.
Til Brændsel for Aftægtsfolkene leveres dem aarlig 8000 Stkr. Gode og forsvarlige Tørv i Juni Maaned tagne i den vestre Ende af Gaardens Tørveskifte, frit hjemkørte og indsatte i Hus, samt til samme Tid ½ Favn Bøgetræ, Brændet saves og kløves i passende Størrelse til Kakkelovnsbrug og indsættes i Brændehuset.

4
Samtlige Præstationer leveres i gode, sunde og velrensede Varer samt med forsvarlig Tal, Maal og Vægt. Kornet er Gaardens Ejer forpligtet til at besørge til og fra Mølle samt der formalet ligeledes uden Udgift for Aftægtsfolkene.
Fremdeles er Gaardens Ejer forpligtet til med egne Redskaber og eget Ildebrændsel at besørge Aftægtsfolkenes Vask, Bagning og Brygning. 
Aftægtsfolkene have fri Adgang til og Benyttelse af Rullen og af Brønden i Gaarden, ligesom det er en selvfølge, at de selv have Lov til at bevæge sig overalt i og ved Gaarden, samt paa dennes Tilliggende, hvor saadant kan ske uden Skade.
Ligesom Gaardens Ejer i det Hele er forpligtet til at yde Aftægtsfolkene den daglige Hjælp, Pleje og Pasning, som de med Rimelighed kunne gjøre Fordring paa, saaledes gjælder dette navnlig i Tilfælde af Sygdom eller Alderdomssvaghed.

5
Det er en Selvfølge at der er fri og uhindret Adgang til Gaarden for Folk, der ville besøge Aftægtsfolkene, og Gaardens Ejer skal, naar disse Besøgende medføre Befordring eller ere ridende, tage mod Hestene og uden Vederlag afgive Staldplads og Foder til disse.

6
Naar Aftægtsfolkene ønske at besøge Slægt og Venner eller tage til Købstaden, er Gaardens Ejer forpligtet, saa ofte det forlanges, at afgive Befordring med Gaardens bedste Kjøretøj, Kusk og 2 Heste. Ingen Rejse maa være længere end tre Mil frem og tre Mil tilbage, eller vare længere end 48 Timer, og Kjørturene maa saavidt muligt ikke finde Sted i den travle Saa og Høsttid.

7
Saa ofte Aftægtsfolkene trænge til Lægehjælp er Gaardens Ejer forpligtet til at hente Læge og kjøre ham tilbage, samt hente den Medicin han maatte forordne, men Honoraret til Lægen og Betaling for Medicinen maa Aftægtsfolkene selv bekoste.

8
Aftægtsfolkene ere berettigede til af Gaardens Beholdning at udtage det fornødne til Aftægtsboligen af Møbler, Senge, Sengeklæder og Kjøkkentøj m. v. Men disse Gjenstande falder efter Aftægtsfolkenes Død atter tilbage til Gaardens Ejer, der er forpligtet til at bekoste deres hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug uden særligt Vederlag.

9
Hvis Aftægtsfolkene ønsker at flytte andet Steds hen og der nyde deres Aftægt, staaer dette dem frit for, og skal Gaardens Ejer da i Stedet for Bolig og samtlige Præstationer efter Kontrakten betale dem aarlig 450 Kr, er Fire Hundrede Femti Kroner, der bliver at erlægge med ¼ Del eller 112 Kr 50 Øre hver 1' Maj 1' August 1' November og 1' Februar altid forud for det kommende Fjerdingaar.
Ønske Aftægtsfolkene senere at flytte tilbage staar dette dem frit for, dog med 3 Maaneders Varsel til en 1' Maj eller 1' November.

10
Hvis der mellem Gaardens Ejer og Aftægtsfolkene maatte opstaa Uenighed om en leveret Præstations Antagelighed eller Omfanget af de Aftægtsfolkene tilkommende Rettigheder, kunne Aftægtsfolkene forlange, at saadan Uenighed afgjøres af 2 uvildige af Retten udmeldte Mænd, hvoraf hver af parterne vælger En. Undlader Gaardens Ejer 48 Timer efter at han dertil er opfordret at vælge sin Mand, afgjøres Sagen alene af den af Aftægtsfolkene valgte Mand.
Kunne Mændene ej blive enige tage de til sig en Opmand, og kunne de ej blive enige om Valgt af en saadan, udnævnes han af Forligsmægleren i Aftægtssagen eller af Retten.
Ved den af Mændene afsagte Kjendelse er Sagen endelig afgjort og kan ikke gjøres til Gjenstand for Retstrætte selv om det iøvrigt for at fremtvinge en ny Præstation er nødvendigt at anlægge Retssag.

11
Iøvrigt er i Tilfælde af Retssag [Fdg.] 25 Januar 1828 anvendelig, saavidt Retsforholdets særegne Karakter tilstæder dette. Vi vedtage derhos at møde ved Ejendommens Værneting efter Varsel som til Indenherredsmand. Gaar sagen eller Voldgiftskjendelsen Gaardens Ejer imod, er han Forpligtet til at betale Omkostningerne ved Sagen eller anden retslig Inddrivelse samt ved Voldgiften skadesløst af Regning, uanset [Fdg] 6 Aug 1824, hvis Bestemmelsen herom udtrykkelig frafalder.

12
Til Sikkerhed for denne Kontrakt giver undertegnede Jacob Jørgensen herved Aftægtsfolkene 2' oprykkende Prioritet næst 15600 Kr til Kreditforeningen i Viborg i den mig ifølge Adkomst, der tinglæses samtidig hermed; tilhørende Ejendom Matr Nr 10b i Gjeding By, Tilst Sogn af Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 1 Fdk. ¾ Alb med tilhørende Tiende, i de paa Ejendommen værende Bygninger med mur og sømfast Tilbehør, i den til enhver Tid paa Ejendommen værende Besætning og Inventarium, i Jordenes Avl og Afgrøde i Hus og paa Mark, tærsket og utærsket samt i Gjødningen, i et og alt de Pantsattes Assurance og i al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse.
Det bemærkes, at der paa Ejendommen hæfter en Vejservitut og at der hviler Byrder paa Kirketienden.

13
Af Hensyn til Stemplingen ansattes Jorden af de aarlige ydelser til 450 Kr der 5 Gange taget udgjør Kr. 2250,00
hvortil kommer begravelserne Kr. 200,00 ialt Kr. 2450,00
efter 1' Klasses Taxt med 16 Kr 30 Øre
Saaledes oprettet og indgaaet bekræftes med vore Underskrifter.
p.t. Aarhus den 18 Oktober 1890
Jacob Jørgensen, Jørgen Knudsen
Til Vitterlighed om Underskrifterne, Oplæsning og Datoen Rigtighed
Chr. Celmer, J. Sørensen Pelsen
Læst i Hasle m. fl. Herreders Ret d. 22 Okt og indført i Pantebog 50- pag 822
P. Lunn


Foruden de i Par 3 nævnte Præstationer forpligter jeg endvidere herved mig og efterfølgende Ejere til betale Aftægtsmanden og Hustru for Livstid 100 Kr. Om Aaret saalænge de bliver boende paa Ejendommen at erlægge med ¼ Del den Første i hvert Kvartal,
Denne Bestemmelse skulde have været indført i Foranstaaende Kontrakt, men blev ved en Misforstaaelse udeladt og er derfor indbefattet i den i Kontrakten omsatte Værdi, ligesom den betingede Panteret ogsaa gjælder herfor.
Denne Paategning bliver at tinglæse og frafalder Retsanmærkning
p.t. Aarhus den 23 Juli 1891
Til Vitterlighed. Jacob Jørgensen
Chr. Celmer.
Læst foranstaaende Paategning i Hasle m.fl. Herreders Ret den 29 Juli 1891. Indført 50-1589
P. Lunn

Ikke AktivIkke AktivIkke Aktiv