Stor brand i Tilst 1943

 

Her er endnu en beretning der viser at ved brand i landområderne, var man i stor udstrækning overladt til i første omgang at klare sig ved lokal hjælp. Vi har ved gengivelsen af beretningen valgt at bibeholde det gamle sprogbrug og den gamle stavemåde

 

Telefonen kunne, ikke benyttes til brandalarmering.

 

Da Falck naaede frem, var Gaarden nedbrændt.

 

Omtrent samtidig med lynnedslaget i Hørslevbole slog Lynet ned i Gaardejer N. Sehibys firelængede Gaard Torstilgård i Tilst, Gaardejeren stod i Sovekammervinduet for at iagttage Uvejret, da han saa Lynet slaa ned i Storkereden i et Hjørne af Laden. Ilden fængede straks l Ladens Straatag og bredte sig til Svinestalden og Hestestalden. Gaardejeren og hans Svigersøn, der var hjemme paa Ferie, skyndte sig ind i den brændende Staldbygning, og det lykkedes dem at faa , alle Dyrene,

8 Køer, 8 Kalve og 6 Svin, bragt i Sikkerhed.

Sprøjten fra Tilst var i Mellemtiden kommet til Brændstedet, men, det var ikke ved dens hjælp muligt at redde nogen af de brændende Bygninger.

Man havde fra Gaarden forsøgt at tilkalde Falcks Redningskorps fra Aarhus, men det viste sig, at Lynet havde ødelagt Telefonforbindelsen, og først senere lykkedes det at faa Forbindelse med Falck. Den lokale Sprøjte begrænsede sin Opgave til at søge at redde Stuehuset, hvilket ogsaa lykkedes, og da Falcks Sprøjte omsider naaede frem, blev der lagt en halv Kilometer Slanger ud for at skaffe Vand til Slukning i Brandtomten.

Gaardens bygninger var forsikret for 60,000 Kr., Løsøret for ca. 40,000 Kr., og selv om det kun er et Aars Tid siden, Forsikringerne blev forhøjet, vil Ejeren sikkert, som Følge af den stadige Prisstigning, komme til at lide Tab. Heldigvis var intet af Aarets gode Kornhøst endnu bragt i Hus, men der brændte ca. 35 Læs Hø.

 

Billedet herover viser den gamle brandsprøjte fra Geding fotograferet i forbindelse med dens overdragelse til Anton Poulsens egnssamling i Geding Forsamlingshus Fra venstre ses Knud Petersen, Åge Nielsen, Anton Poulsen og Nes Poulsen.

 

Ikke AktivIkke Aktiv