Forsamlingshuset som bygning:

 

1950erne

1970erne

1980erne

De seneste år

Husets økonomi

Fremtiden

Bygningen:

Da huset blev rejst i 1948 var det en godt brugt træbarak der blev rejst oven på et fundament støbt af frivillig arbejdskraft.
Det er tvivlsomt om initiativtagerne dengang forestillede sig, at huset skulle stå i 50 år.
Det har i alle årerne været et særdeles vanskeligt hus at vedligeholde - især fordi der ikke har været økonomiske midler til at lade “rigtige” håndværkere tage sig af vedligeholdelsen.
Det meste har skullet gennemføres ved frivillig arbejdskraft, eller med håndværkere betalt af særligt indsamlede penge.

1950erne:

Huset blev malet og parkeringspladsen blev etableret.

 

1970erne:

Nyt varmeanlæg i værtsparrets lejlighed og toiletterne, hvor der ikke hidtil havde været varme. I 1974 blev der holdt åbent hus efter en Større renovering. Bygningen var blevet med vandfaste krydsfinerplader. Ny hoveddør og nyt gulv i salen. Nye termovinduer. Køkkenet moderniseret med nyt inventar og fliser på væggene. Renoveringen kostede 80.000 kr., hvor en anonym velgører havde skænket 50.000 kr. Resten blev finansieret ved lån.

 

1980erne:

I 1981 blev entre, garderobe og lille sal beklædt med paneler. I 1982 købte Forsamlingshuset det nye køkkeninventar som værtinden Stine få år forinden havde installeret for egen regning. Det kostede 25.000 kr., og pengene blev lånt i Sparekassen. I 1983 blev lejligheden moderniseret bl.a. med bad i kælderen. Samme år blev kloaksytemet renoveret. I 1984 blev der indkøbt service til 200 kuverter. Der var forslag om at fjerne scenen og fylde scenekælderen op med sand. Det blev ikke til noget.

 

I perioden 1987 - 94 blev en større renoveringsplan gennemført. I 1989 blev toiletterne grundigt renoveret og kloaksystemet blev udskiftet. Senere i 1991 blev der sat nye vinduer i hele huset. Scenen blev bygget om, og scenekælderen blev indrettet til teatergarderobe. De 2 sale blev tapetseret og malet i moderne farver.

 

Der blev opsat nyt scenetæppe og nye gardiner. Der blev indkøbt nye stole til begge sale. I 1993 blev huset malet udvendigt i den nuværende Skagensgule farve samtidig med at det udvendige murværk blev malet hvidt. Den store renoveringsrunde beløb sig til ca. 250.000 kr. Heraf modtog Forsamlingshuset et rente- og afdragsfrit lån fra Århus Kommune på 80.000 kr. Resten blev finansieret ved gave fra Rampelyset og låneoptagelse i Unibank. Det betød at huset nu fremstod som et pænt og velholdt hus.

 

De seneste år efter 1994:

Allerede i 1996 og 1997 var det igen nødvendigt at male de 2 sale og entreen. 11997 blev der desuden nedlagt nyt gulv i den lille sal og der blev isat nye vinduer i kælderen.

 

Husets økonomi:

Forsamlingshuset “kører” uden offentlig støtte af nogen art. Sådan bør det også være, når efterspørgslen efter husets lokaler er stor nok - og det er den. Huset har i mange år været lejet ud i tilfredsstillende omfang, selvom der i Tilst-området gennem de senere år er kommet mange nye lokaler, der med offentlig finansiering kan anvendes til aktiviteter, der før fandt sted i Forsamlingshuset. Når det er vanskeligt at få balance i økonomien, skyldes det især 2 forhold. For det første er vedligeholdelsen vanskelig og dyr og er kun mulig ved omfattende frivilligt arbejde. For det andet tynger skatter og afgifter kraftigt i regnskabet. De udgjorde i 1997 25% af de samlede udgifter ved husets drift.

De seneste års vedligeholdelsesarbejder har ikke kunnet gennemføres uden optagelse af lån, som herefter selvsagt belaster regnskabet. Det har mindsket behovet for låneoptagelse, at der to gange er modtaget støtte fra SCS-fonden, senest til en ny fordør til huset. Som resultat af husets beliggenhed og de seneste års stigende grundpriser er huset dog “solidt” nok med en egenkapital på godt 800.000 kr.

 

Fremtiden - de næste 50 år:

Det er ikke sandsynligt at Forsamlingshuset opnår 100 års jubilæum i år 2048. Dertil er bygningen for ringe. Behovet for et samlingssted for områdets beboere vil imidlertid fortsat være betydelig. Derfor vil det på lidt længere sigt være nødvendigt at rejse et nyt hus - måske et andet sted i lokalområdet. Det er vigtigt at der også i fremtiden er plads og rum til fælles aktiviteter og festligt samvær såvel for private som for de lokale foreninger.

 

Ike Aktiv