I forbindelse med fæstehusmand Hans Jensen Sommer død 10. juni 1833 udfærdiges der et skifte til hans Enke Ane Madsdatter og der bliver senere udfærdiget et fæstebrev for Jens Pedersen i Tiilst og i denne forbindelse bliver der afholdt synsforretning og udfærdiget en synsrapport 

Skifte

Fæstebrev

Synsforretnng

Billedet til højre viser et udsnit af et fæstebrev udstedt i 1756
Gods og fæster fik hver sin kopi af aftalen, der opregnede hvad fæsteren fik til sin rådighed, d.v.s. gården ansat til hartkorn, og de forpligtigelser han derved påtog sig : at betale skatter/afgifter. forrette hoveri, holde gården vedlige, være "hørig og lydig" i forhold til Kongens lov og godsejeren .

 

Afskrift af Skifteprotokol Gedingvej 2

 

Aar 1833 den 10 juni

anmeldt af gaardmand Mads Bonde i Tiilst at fæstehuusmand Hans Jensen Sommer er død der i gaar, og efterlader Enken Ane Madsdatter og følgende med hende avlede fælles Børn l. en Søn Mads - 24 aar - 2. Do Hans 8 aar, 3 én Datter Kirsten Marie - 19 aar og 4. een Do Ane Mette - 12 aar.- Enken ønsker at hensette i uskiftet boe efter fo. 21  Januarii, 1799, hvorimod Skifteforvalteren Intet fandt at mindes.- Ingerslev

 

Mål på huset på Gedingvej 2 fra fæstebrev fra 1834.

 

9 fag - 25 1/4 alen lang = 15,851m

8 '/z alen bred = 5,338m

 

Afskrift af Fæstebrev for Jens Pedersen i Tiilst

Nº 4. FR.VI Fjerde Klasse

Ltr. a ny matr. no 25 gl.skat 2 skp 11/2 alb.

 

 

b

C

 

5 do 3 - 6 do 3-2-2 1/4

10                     do 4-1-2 1/2

 

 

Johannes Friis

Vores Kongelige Majestæts Ritmester samt Eier af Lyngbyegaard med underliggende gods.

 

Giør Witterligt at hermed skøder og fæstes til Jens Pedersen af Giedding følgende Eiendomme under Lyngbyegaards gods i Tiilst, som sidst var bortfæstet til Hans Jensen Sommer men som denne er afdød og med

hvis enke Jens Pedersen er indtraad i ægteskab nemlig. huset no.12 i Tiilst med haveplads samt den dette hus tillagte græsningslod på byens fælled hvoraf dog erlægges en aarlig afgivt eller græsleie til byen.

b.

Lodden Nº 5 af Tiilst Todderup mark ansat for Hartkorn Ager og Eng - 3 skp. 2 Fk. 1 alb.

Lodden Nº 10 af True Todderup Mark Ligeledes af Hartkorn Ager og Eng = 3 Fk.

Alt på følgende nærmere betingelser.

Han Svarer og udredder til rette tider og paa rette steder alle Kongelige skatter og andre offentlige afgivter og Præstetiener, saavel reelle, som personello, intet i nogen maade undtagen.

Han svarer altsaa den fulde, Landskat efter Forord. 15 april 1818 og uden derfor eller deri at erholde nogen godtgjørelse eller Eftergivelse, enten efter bemeldte Forordn. $5 eller Paa nogen anden maade, ligesom han ei heller erholder nogen. Eftergivelse i Kommune afgivteren altsaa ei heller i Brandpengene af Huusets forsikkrede Bygning hvilke han skal være pligtig at svare.-

Derimod fritages han for at udrede renterne af Bank hæftelsen paa de ham hermed fæstede Eiendomme. -

Fæsteren betaler til hver aars Mortensdag i Landgildepenge

Saaledes af huset med hver og dertil med en liden afgivt til Byen, hørende græsningslod paa

Byens Fælled                                                                                         2 mk.

af lodden Nº 5 af Tiilst Todderup Mark                                               4 mk.

af lodden Nº 10 af True Todderup Mark                                              5 mk.

Skriver Elleve Rigsbankdaler med Sølv.                                             11 mk.

 

 

Videre skal han af huset med tilhørende, aarlig og efter tilsigelse, han til gaarden forrette 16 skriver seksten hovdage, paa egen kost og til hvad slags arbejde det paafordres.-

Fordres disse ei, eller kun for en del skal han for hver dag betale 1 mk. skriver Een mark Sølv. -

Endelig skal han af huset forrette Bud og Brev reiser ligemed Godsets øvrige Huusmænd og efter rigtig omgang med disse.

Holder han det ham hermed fæstede huus med Inventarium i samme eller ligesaa god stand, som det ham, efter Vedhæftede Syns og Taxationsforretning er overleveret.

Saa skal han, ogsaa forsvarlig dyrke de ham hermed fæstede Jorder, uden noget deraf at maatte bortlove eller bortlaane eller drive til oplagt, hvori blandt ogsaa henregnes at bortføre foder eller hø fra stedet hvilket efter loven er ham forbuden videre en hvad der fordres til Kongelig Tjeneste. -

'Ligeledes forretter han alt til det offentlige reqvirerede arbejde og Reiser, samt retter sig iøvrigt efter hans Kongelige Majestæts anordninger og viiser mig og de som paa mine Vegne har at betale over ham, Tilbørlig høvihed, og lydighed, Alt under Tvang og Adfærd efter loven. -

Sluttelig attesteres, at det hermed bortfæstede Hartkorn uden Forandring er det samme, som var forrige Fæster overladt. - Indfæstningen er mig betalt.

Til bekræftelse under min Haand og Segl. -

Lyngbyegaard den 30 November 1834 - J. Friis

LS

 

Læst i Retten paa Hasle, WesterLiisberg, Framlew og Sabroe Herreders Ting den 14 Januarii 1835. - Seidelin

Indført i Bemeldte Herrreders Skjøde og Pante Protekol og

Nº 13 fol. 168. Intet fundet at Bemærke. – Seidelin.

Læsnings Gebyhe 2 mk.      Sølv

 

Protecollation                     1                    14                 

Justitsfondet                        12                 

4                    10 /5 Sølv

Siger Fire Mark og Ti ‘/y skilling Sølv /: 4 mk. 13 Tegn:/ Kopie 2 sk.

 

Seidelin.

  

Afskrift af Fæstebrev på Gedingvej 2-3a

Ligelydende Original Fæstebrev har jeg modtaget med en hoshæftet Syens og Taxationsforretning hvilket alt jeg forbinder mig til at opfylde i enhver Henseende. -

               

Synsforretning Tiilst den 1835.

                                            

 

Doctor Juris Utriusque David Niels Dorph Seidelin Kongelig Majestæts virkelig Justitsraad Herredsfoged og skriver i Hasle, WesterLiisberg, Framlev og Sabroe Herredder.

 

Giør Witterligt at Aar 1834 den 2. Juli

blev Ovennævnte Herreders Ret klokken 10 formiddag, sat og betjent af bemeldte Justitsraad Seidelin som Dommer og Skriver i overværelse af Stokkemændene Sultan, Schousen, Grønbech og Wittrup alle af Aarhuus.-

Procurator Ingerslev i Retten udmeldte 2 Uvillige og kyndige mænd til overenstemmende med fo. 8" Juni 1787,

at Syne og Taxere huuset Nº 12, under Lyngbyegaards gods i Tiilst. Som Hans Jensen Sommer er afdød og som agtes over- leveret Jens Pedersen, der har ægtet Enken.- Til bemeldte forretning at foretage, udmeldte Retten Gaardmændene og Sognefoged Jesper Sørensen i True og Rasmus Jensen i Aarslev.

Hvilke mænd som inden 8 dage efter at denne udmeldelse det er dem bekjendtgjort, Samt efter aftens varsel til øvrige vedkommende, at møde på Aastedet og der foretage deres forretning saaledes at de sammen endeligen kunne afhjemle. Hvilken afhjemling bør ske ham inden Retten næste Tingdag efter at forretningen er foretagne.-

 

Aar 1834 den 19 November klokken 10 formiddag

blev Retten sat og betjent af Justitsraad og Herredsfoged Doctor Juris Seidelin som dommer og Skriver i overværelse af Stokkemændene Sultan, Schousen, Grønbech og Wittrup, alle af Aarhuus.-

For Retten mødte Gaardmændene og Sognefogeden Jesper Sørensen i True og Rasmus Jensen i Aarslev som fremlagte deres Syns og Taxationsforretning over Huuset Nº 12 under Lyngbyegaards gods i Tiilst, som Hans Jensen Sommer er afdød, og som agtes overleveret Jens Pedersen, der har ægtet Enken, hvilken Forretning for manden, blev oplæst og lyder saaledes:

Aar 1834 den 18 november indfandt vi undertegnede os ifølge Rettens Udmeldelse af 2 Juli d.a. i Huuset Nº 12 under Lyngbyegaards gods i Tiilst. Som Hans Jensen Sommer er afød og som nu besiddes af Jens Pedersen der har ægtet Enken, for at afholde den med fo.8 Juni 1787 befalede syns og Taxationsforretning, Hvormed Huuset overleveres besidderen.-

Godsforvalteren Procurator Ingerslev saavel som Jens Pedersen var tilstede.-

 

Huuset er beliggense med Enderne i Sønden og Nord bestaaende af 9 fag 25'/4 alen lang: 8'/ alen viid bygget af Ege vinduer og Fyr Overtømmer klinede vægge og Straae tag, indrettet saaledes af Nord 2 fag til Korngulve 1 fag til Tærskelo - 3 fag til dagligstue med 3 fag vinduer og 2 alkovesenge, samt et kammer aflukket.- et fag til forstue, skorsten Bageovn og Kjøkken med fag vinduer over disse 4 fag fjelleloft.- og 2 fag til Koen og Faarehuus, hvori dog er aflukket et kammer med enkelt vindue hvorover fjelleloft- Videre er mod Huuset opført et Udskud, til Tørvehuus m.m. - alt forsynet med de fornødne skillerum og døre.- I god stand og uden mangler.-

 

Af Sædekorn kan bruges 1 tdr. rug som er udsaaet i de til huuset henlagte jorde, 2 tdr. byg og 3 tdr. havre hvilket fandtes ved huuset Det blev vedkommende tilkjendegivet at denne forretning næste Tingdag bliver afhjemlet.

J. Sørensen R. Jensen

Mod afhjemlingen haves intet at mindes.

C. Ingerslev Jens Pedersen m.f.p.

 

Fremlagt i Hasle etc. Herreders Ret den 19 November.

- Seidelin-Mændene aflagde derefter med oprakte Fingre Svoren Eed paa at bemeldte forretning af dem er foretagen efter samvittighed og bedste Skjønnende, hvorpaa de aftraadte, -Saaledes at være passeret bekræftes hermed i Overensstemmelse med Hasle, Wester Liisberg, Framlev og Sabroe Herreders Justitsprotecol under min haand og mit Embedssegl.- Hasle Etc. Herredescontoir den 28 November 1834.-

 

Gebyhe         2mk. 4sk Sølv

Justitsfond -  7'/,

Papir             4

____________________________________

               

                     2mk   12sk.

 

Siger Toe Mark, og Tolv skilling Sølv.- Seidelin.-

 

Seidelin

L.S.

 

 

Ikke aktivIkke Aktiv