At vejforholdene, selv i Tilst by, stadig ikke var alt for gode i begyndelsen af 1900erne viser følgende som er hentet i Erhvervsarkivet under 

Tilst Korrespondance:

 

Tilst , d 6/12 10.

Til Tilst Kasted  Sogneraad.

 

Undertegnede Beboere i Tilst By Andrager herved det ærede Sogneraad om at faa anlagt en Gangsti  og brolagt Rendesten gjennem Byen fra den ny Skole og forbi Niels Leths Gaard.

Som bekjendt er Vejforholdene gjennem Byen i høj Grad daarlige for Fodgængere om Vinteren, og da Flertallet af Skolebørnene nu for Eftertiden daglig skal passere omtalte Strækning, som under nuværende Forhold ved Regn, Sne og Tøbrud maa kaldes komplet ufarbare for Børn, saa ønske vi gjærne, at Sogneraadet vil stille sig velvilligt over for dette Andragende.

 

Ærbødigst:

S.N. Rasmussen, Math. Kastberg, O.J. Frisk, J.A. Jakobsen, N. Leth, P. Simonsen, N. Pedersen, Bager J. Thomsen,  Chr. Mikkelsen,  Ane M. Robertsen,  E. Madsen,  N. Chr. Pedersen, Maler H. M. Lorentsen,  Karl Leksander, Slagter Hans Larsen,  A.S. Anbesen. A. Andersen, Tømrer,  L. Christensen,  A. Andersen,  N.R. Schiby, M;. Sørensen,  A. Kaae. Sine Haurum,  Rasmus P. Rasmussen,  Niels Jensen, S. P. Hansen,  Jens Nielsen,  Kresten Jensen,  P. Winther, K Kjeldsen, Jens Jensen Gammel.

 

31 personer skrev dermed under på henvendelsen til sognerådet.

 

Men hjalp det ?

Næppe, for i 1913 også i December måned skriver beboerne igen til Sognerådet:

 

                            

Til Tilst Kasted Sogneraad.

 

Underskrevne Beboere i Tilst tillader sig herved ærbødigst at rette en henvendelse til det ærede Sogneraad angaaende Vejforholdene i Tilst By.

Vejene gennem Byen kan i Vintermaanederne næsten ikke kaldes farbare for Fodgængere undtagen i Frostføre. Dette Forhold er til stor Ulempe for de mange, der daglig maa færdes gennem Byen.

I første Række maa det nævnes, at langt det overvejende Antal af Skolens 100 Børn maa passere Byen paa Vej til og fra Skole, og det er vitterligt, at mange særlig af de yngste Klasser ikke kan gaa gennem Byen uden at vade Træskoene over i Gadens Søle. Det er naturligt, at Forældre føler sig brøstholdne ved, at deres Børn saa ofte kommer hjem med vaade Strømper, og at de med Bekymring tænker paa, at deres Børn sidder flere Timer i Skolen med vaade Fødder.       

Gaar man gennem Byen efter Mørkets Frembrud, kan man ikke undgaa at træde saaledes i Uføret, at man faar Gadesnavset til at sprøjte op ad Tøjet. Ved Dagslys kan voksne Mennesker vel nok klare sig nogenlunde gennem Byen, men dog ser man, hvorledes Folk paa sine Steder maa sætte Fødderne saa tæt ind til Havestakit, at de kun ved at tage fat paa dette kan holde Balancen, og andre Steder ser Fodgængere sig nødsagede til at lave Sti gennem den Smule Forhave, som enkelte af Byens Beboere har mellem deres Huse og Byvejen for at slippe tørskoet igennem.

Hvor man hører Tale om at raade Bod paa nævnte Forhold, hører man stadig, at den eneste gode Løsning paa Spørgsmaalet er Anlæggelse af en Spadseresti helt gennem Byen- fra Skolen til forbi den Husejendom, der ejes af Gaardejer N. Leth, og ligeledes en forbi Husejer Søren Hansens Ejendom samt ad Gedingvej forbi Sognefogdens.

Vi tillader os at erindre det ærede Sogneraad om, at der for ca. 3 Aar siden indgik et Andragende til det daværende Sogneraad fra de fleste af Tilst Bys Beboere om at faa anlagt en Spadseresti gennem Byen, da vi antager, at det vil give nærværende Andragende forøget Vægt.

Det er vort Haab, at det ærede Sogneraad vil stille sig velvilligt over for dette vort Andragende og faa Savnet afhjulpet saa snart som muligt.

Tilst  i December 1913.

ærbødigst.

 

Denne henvendelse er underskrevet af 84 personer, hvilket nok er alle voksne beboere i Tilst By. Det kan her ses, at beboerne  virkelig har været utilfredse, idet både mand og hustru har skrevet under.

 

 

På billedet til højre ses tydeligt hvad det vil sige at vejene var meget plørede.

         

Ikke Aktiv