Tilst Præstegård

Matr.nr. 16a m.fl. Tilst

Tilst Østervej 17

 

 

 

 

Side 2

 

 

bullet

I 1844 ejedes gården af Friis, Lyngbygård, mens Søren Poulsen var bruger.

bullet

I 1879 overtog Sognerådet gården, hvorefter gården blev bolig for præsten for Tilst og Kasted sogne, som på det tidspunkt var blevet lagt sammen.

bullet

I 1901 var Knud Nielsen Overgård forpagter, præsten var Laurits Knudsen.

bullet

I 1918 overtog Peder Jacob Pedersen forpagtningen

bullet

1940 overtog hans enke forpagtningen.

Der har yderligere været et par forpagtere før kun jorden blev bortforpagtet.

 

  Tilst Præstegård er nu nedlagt både som præstebolig og som landbrug. Bygningerne ejes  nu af entreprenør Knud Mortensen og anvendes som udlejningsejendom. Som ny præstebolig er opført hus på Tilst Østervænge 1.

  Øst for Tilst Kirke lå fem gårde, der formodes at have været helt sammenbyggede, da der ellers ikke kunne være plads til dem på arealet. Den  yderste af gårdene var præstegården. Den blev i 1878 flyttet ud til sin nuværende beliggenhed på højdedraget over for den gamle vandbeholder. Det lille hus ved siden af gården er forpagterbolig, der først blev opført i 1900. Indtil da var der indrettet Lejlighed til forpagteren i præsteboligens store kælder.

  Til Tilst Præstegård hørte oprindeligt et areal på 51½ tønder land deraf var- og er stadig- de to tønder land gårdsplads og parklignende have med dam i den yderste ende. Omkring 1929-30 blev imidlertid cirka halvdelen af jorden solgt fra. Der blev oprettet to husmandsbrug på jordene – i dag bliver disse to landbrug populært kaldet ejendommene i ”Præstemarken”. Derved svandt jordarealet betydeligt ind, og præstegården var i forhold til andre gårde i Tilst nu kun et lille brug, der dårligt kunne bære investeringerne, da ”maskinalderen” holdt sit indtog i det danske landbrug.

Peder Jacob Pedersen overtog forpagtningen af præstegården i  Tilst i 1918. ved Pedersens død i 1940 overtog hans hustru, Ane Pedersen, forpagtningen i en årrække. Efter den tid har der været skiftende forpagtere. For tiden er jorden ved præstegården i Tilst Udlejet til en Gårdejer i byen. Der er derfor ingen besætning på gården.

  På grund af sin smukke beliggenhed kaldes præstegården ofte af egnens folk for  “Solbakken”

 

Udstykning:

 

Matr.nr. 16e

1928 skøde til Edvard Alfred Skytte

1931 skøde til Søren Peter Christensen

        skøde til Michael Ingemann Sørensen, malermester.

 

Matr.nr. 16f

Skøde til Jens Mogensen