Tornballegård

Matr.nr. 9 af Tilst, Bysmedevej 6

 

I 1844 ejedes gården af Jens Madsen.

I 1866 overtog Søren R. Sørensen gården.

I 1894 overtog svigersønnen Niels Nielsen Leth gården.

I 1947             -   sønnen Søren Leth gården sammen med hustruen Herta.

Gården blev solgt til Kommunen i 1950erne. Ved en vejudvidelse blev udhusbygningerne revet ned.

Den er nu udstykket og bebygget med parcelhuse og erhverv.


Side 2

 

Tornballegård  ejes i 1949 af Niels Nielsen Leth, som overtog gården i 1893, er født i Kvottrup 12 sept. 1869 og gift med Kirstine Sørensen født på ejendommen 16 jul. 1868.

Gårdens Hartkorn er 4 Tdr. 5 Skpr. 2 fdkr, ¼ Alb. Areal 43 tdr. land deraf ager 41½, Eng ½ Have og gårdsplads 1.

  Agermark drives i en 9 marksdirft: Havre, benyttet brak, Vintersæd, roer, byg, roer, havre og 2 års græs. Jorderns bonitet er meget letmuldet. Der holdes 21 køer, 12 stk. Ungkvæg og kalve af blandet race, 4 heste og 1 plag. Sidste år solgtes ca. 5 fedesvin og ca. 50 månedsgrise, Svinebesætningen består hovedsagelig af  gylte.

  Jens Madsen solgte den 1866 til Søren R. Sørensen, der ejede den, til han overdrog den til si svigersøn, den nuværende ejer. Jorden ligger vest for gården over et jævnt og bekvemt Terræn - Hovedbygningen, der rummer en god og hyggelig lejlighed, Ligger omgivet af haven, mod syd og er ligesom de to sidelænger opført af Grundmur; den n. Længe er af bindingsværk. Svinestalden, som ligget udenfor dem egentlige gårdplan, er af granit med paptag, medens de øvrige bygninger har stråtag . Elektrisk lys er indlagt fra værket i Galten, og vand er indlagt fra byens vandværk. 

(disse oplysninger er fra 1925)

  Udbygningerne er nedrevet i 1966, mens stuehuset står endnu.