Kalkmalerierne

De sengogotiske kalkmalerier, på kirkens nordvægge er det man først ser i kirkerummet. Efter at hvælvingerne var indbygget, blev kirkens vægge smykket med kalkmalerier. Det er lykkedes at fremdrage de fleste af billederne på nordvæggen, men på sydvæggen fandtes der intet spor af billeder. På korets nordvæg under skjoldbuen ser vi seks Apostle, tre på hver side af det romanske tilmurede vindue, meget iøjnefaldende er Andreas med det skrå Kors, Bartholomæus kendes på kniven, Johannes på bægeret og Jacob på vandringsstaven og muslingeskallen, der er næppe tvivl om, at de seks andre apostle har været fremstillet på sydvæggen.

På skibets nordvæg fremstilles Jesus lidelseshistorie i to rækker af billeder under de tre skjoldbuer. Billedrækken begynder under den vestre skjoldbue med nadveren og fortsættes med flere mere eller mindre ødelagte fremstillinger, bl.a. Getsemane og Jesus for Ypperstepræsten. Under den midterste ser man Jesus dømmes af Pilatus, hudstryges og tornekrones samt Jesus gang med korset og lodtrækningen om Jesus kjortel. Under den østre, rejses korset, grupperne ved korsets fod, korsnedtagelsen, Jesus gravlæggelse og Jesus opstandelse. Disse grupper af grønbrune skikkelser omkring den rødklædte Jesus kan næppe kaldes store kunstværker, men giver os dog indtryk af, hvordan et kirkerum hvis vægge har været dækket af billeder af Jesus liv og død, har virket på menigheden

Hvælvingerne er udsmykket med ranker og symboler (livstræ, hjort, enhjørning, lilje) og med malerens bomærke. Et narrehoved(?) er pladseret i korhvælvingen over triumfbuen. På murpillen ved døren står en djævel med løftet kølle og rækker tunge af den indtrædende.

Kirkemaleren Harald Borre påtog sig at afbanke hvidtekalken på korets nordvæg, hvor man 1873 havde afdækket tre Apostel skikkelser, det lykkedes ham ligeledes at finde tre andre. Derefter konserverede han hele kalkmaleriet uden at tilføje noget, af hvad der var tilbage af det middelalderlige kunstværk. Han afdækkede også på skibets nordside store brudstykker af en fremstilling af Christi lidelseshistorie og spor af udsmykning på hvælvingerne.

Da pengene var brugt til arbejdet i koret, blev de afdækkede billeder på skibets nordvæg skjult af maskinpapir indtil 1934, da der var samlet penge nok til at fremdrage og konservere, hvad der kunne findes af kalkmalerier i skibet. Hr. Borre løste sin opgave med stor dygtighed og har derved fået lejlighed til at forøge den skat, vi ejer i de middelalderlige kalkmalerier.