Tørvegravning   Tørvegravning krigene   Tørvegravning maskinspade 

Tørv er en sediment bjergart, der består af amorfe brune humusstoffer. Tørv blev dannet i moser af plantemateriale f.eks. mosser, tagrør og blade der på grund af ufuldstændig iltning kun er delvis nedbrudte. den stammer fra kvartærtiden, fra endnu ældre perioder kendes brunkul og stenkul der har samme oprindelse. I aske og vandfri tilstand er kulindholdet ca. 60%. Tørv er blevet anvendt som brændsel i Danmark i flere perioder sidst indtil i 1950erne.
Selvom vore hjemlige tørv ikke kan klare sig i konkurrencen med kul, koks, briketter eller olie og naturgas, har de dog været af stor betydning for landet og i nyere tid ganske særligt under de to verdenskrige.

Billedet til højre tørvene fyldes i tørveformen og udlægges på marken 

Foto, tegninger og øvrige materiale stammer  fra Tilst Egnsmuseum og Tilst - Kasted Lokalhistoriske Arkiv

Webmaster
arkivet@tilstarkiv.dk