En instruks for kommunes vejmænd uarbejdet i 1880

Instruks

for Tilst-Kasted Kommunes Vejmænd.

 


Der bliver slået skærver af de store marksten til at lægge på vejene

A)    At Hjulsporene jævnes og Vejbanen i det Hele jævnes saa hyppig, som Omstændighederne ville tillade det og Nødvendigheden fordrer det.

 

B)    At alle løse Sten afrives, idet de ikke henkastes eller henligger i Vejgrøfterne, men opsamles og ligger i smaa Dynger paa Kanten af Vejene, ligesom ethvert Slag i Vejbanen de Steder, hvor Hjulspor er gaaet igjennem Slidbanen, straks bliver fyldt med Smaasten og Grus.

 

C)   At Vandet efter Regnskyld ledes ud til Vejgrøfterne saavidt som muligt ved flade Render og ikke ved gravede Render, thi hvor dette sidste gjøres fornødent, viser det, at selve Vejbanen ikke har det fornødne Fald til Siderne.

 

D)   At  ethvert Sted i Vejgrøfterne, der hindrer Vandets frie Løb, bliver opskovlet.

 

E)    At alle Stenkister, saavel under Vejene som over Vejgrøfterne ere i forsvarlig Stand og  velrensede, ligesom de blinde Overkjørseler ere gjennemstukne paa alle lavt liggende Steder.

 

 F)    At Vandet om Vinteren efter stærk Tøvejer (Regnvejer) ledes fra Kjørebanen ud til grøfterne ved gravede Render gjennem Sneen.

 

G)   At Vejmændene en Dag ugentlig Aaret igjennem gaar om ved Vejene, og afhjælper de Hindringer der muligvis kunne være tilstede enten paa Vejene eller i Grøfterne.

 

H)   At alle de i denne Instruks indeholdende Punkter paatager Vejmændene sig at udføre paa en for Sogneraadet eller Vejudvalget aldeles tilfredsstillende Maade, opfyldes det ikke, har Sogneraadet  Ret til, at lade det udføre for Vejmændenes Regning og fradrage dem Beløbet i deres Løn.

 

Tilst Kasted Sogneraad, den 1ste Juni 1880.

 

A. Nielsen, Niels H. Rasmussen, Søren K. Sørensen, S. Nielsen,

J. Pedersen, Niels Jensen, Søren R. Sørensen.